Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 03 2020

Reposted fromshakeme shakeme viamcawesome mcawesome
5751 f9bd 400
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaexistential existential
Sponsored post

November 07 2019

Horyzont przesuwa się za każdym razem, gdy dojedziesz do tego, co zdawało się kresem.
— Elżbieta Cherezińska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaupinthesky upinthesky
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty vianowaczi nowaczi
0776 4d63 400
Reposted fromnyaako nyaako vianowaczi nowaczi
Reposted fromencafe encafe viaoski oski
Lecz pod grubą warstwą straszliwego żalu, choroby, strachu i wyczerpania nadal bije me serce, nadal obracam się wraz z ziemią, wiedząc, że tyle na niej piękna, tyle osób ukochanych, tyle do zobaczenia i przeczytania.
— Sylvia Plath "Szklany klosz"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianowaczi nowaczi

September 30 2019

7974 7cc7 400
Reposted fromvanirr vanirr viaLuukka Luukka
7487 8ba8 400
Reposted fromEtnigos Etnigos vialenifca lenifca
8319 45a3 400
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viafinatka finatka
3058 17e3 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viafinatka finatka
1965 92df 400
Reposted frompiehus piehus viameem meem
7169 ee50 400
Reposted fromRockYourMind RockYourMind vianiggertits niggertits
3429 9815 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viaLusia Lusia
1174 01c0 400
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss vialenifca lenifca

September 28 2019

September 27 2019

4676 848a 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viaerrortryagain errortryagain
4675 b367 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viaerrortryagain errortryagain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...