Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 31 2019

6689 a638 400
Reposted fromkarahippie karahippie viamuviell muviell
flasknarsfostervatten merelygifted

Damn right, motherfuckers.

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viamuviell muviell
Reposted fromshakeme shakeme viamuviell muviell
Reposted fromshakeme shakeme viamuviell muviell
Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainnocencja innocencja
Nie konieczność, ale przypadek ma w sobie czar. Jeśli miłość ma być miłością niezapomnianą, od pierwszej chwili muszą się ku niej zlatywać przypadki jak ptaki na ramiona świętego Franciszka z Asyżu. 
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin viainnocencja innocencja
Nieważne dokąd uciekasz  zawsze wpadasz na siebie
— Breakfast at Tiffany's (1961)
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viakoralina koralina
0476 3861 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viakoralina koralina

August 06 2019

5857 cdee 400
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viav3bso v3bso
Reposted fromHeadbanger Headbanger viahash hash
9970 f42f 400
Reposted fromvongoogen vongoogen viamotyla-noga motyla-noga
4972 0f3f 400
Reposted fromtichga tichga viaelentarie elentarie
5313 e5f4 400
Reposted fromoll oll viamotyla-noga motyla-noga

August 05 2019

3372 add3 400
Reposted fromkarahippie karahippie viaOkruszek Okruszek

Najpiękniejszym widokiem jest człowiek uśmiechający się z Twojego powodu, szczególnie, jeśli jest to człowiek, który ukradł Ci choć kawałek twojego wnętrza.

Reposted fromxsneakyx xsneakyx viaxsneakyx xsneakyx

June 15 2019

Reposted fromLadyGoga LadyGoga viashakeme shakeme
8504 f656 400
Reposted fromrol rol viashakeme shakeme
9048 9780 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viashakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl